OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE W TECHNOLOGII KOFERMENTACJI METANOWEJ Z PRODUKCJĄ ENERGII ODNAWIALNEJ ZBIOGAZU W RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI  NUMER: 20/ZO/2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI

czytaj dokument

Zapytanie ofertowe

czytaj dokument

Wzór oferty

czytaj dokument

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

czytaj dokument

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

czytaj dokument

Wykaz wykonanych usług

czytaj dokument

Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu

czytaj dokument

Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach

czytaj dokument

Wzór umowy

czytaj dokument

Koncepcja Andrzej Grundland

czytaj dokument

Opinia Adam Masłoń

czytaj dokument

Koreferat M.Kacprzak E.Neczaj

czytaj dokument

Wykaz potencjalnych odpadów dowożonych

czytaj dokument