O firmie

 

działamy od 1994 R.

Nasza historia

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie zlokalizowana jest w województwie łódzkim, poza terenami miejskimi, w sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno.

Oczyszczalnia funkcjonuje od roku 1994. Pierwotnie ścieki oczyszczane były w dwóch bioreaktorach typu Biooxyblok.
Wraz z rozwojem infrastruktury komunalnej miasta, rozwojem strefy ekonomicznej, jak i zmieniającymi się przepisami w zakresie oczyszczania ścieków nastąpiła potrzeba rozbudowy oczyszczalni.
W roku 2004 wybudowano dodatkowy piaskownik, bioreaktor z centralnym osadnikiem wtórnym i grawitacyjny zagęszczacz osadów ściekowych.
W 2008 roku zakończona została modernizacja bioreaktorów typu
Biooxyblok polegająca na zmianie systemu natleniania ścieków
z zastosowaniem wgłębnego drobnopęcherzykowego napowietrzania.

Profile działalności 

Oczyszczanie ścieków

 

oczyszczanie nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego

 

badania laboratoryjne ścieków

 

Obecnie

Po rozbudowie oczyszczalni, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w kwietniu 2015 r. do eksploatacji został oddany czwarty bioreaktor.
Obecnie w ciągu mechanicznego napowietrzania ścieków pracują dwie gęste kraty schodkowe i dwa piaskowniki. Po piaskownikach ścieki wpływają do czterech bioreaktorów z wydzielonymi komorami dla poszczególnych faz biologicznego procesu oczyszczania.
Oczyszczalnia przyjmuje na swoje urządzenia ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie GOŚ.
Na dzień dzisiejszy Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. jest
w stanie przyjąć 21 000 m3/dobę ścieków o ładunku zanieczyszczeń
20 260 kg O2/dobę od wskaźnika BZT5.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Ochni i spełniają kryteria oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 100 000.
Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady są wstępnie zagęszczane w trzech grawitacyjnych zagęszczaczach, odwadnianie na prasach i higienizowane wapnem palonym.
Osady powstające w oczyszczalni przekazywane są zewnętrznemu odbiorcy i poddawane przetwarzaniu w instalacji.
Proces oczyszczania ścieków monitorowany jest przez zakładowe laboratorium, w którym funkcjonuje wdrożony system jakości wg normy ISO 9001:2015.

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • Gmina Miejska Kutno – w której imieniu działa Prezydent Miasta Kutno

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady – Adam Pawłowski
  • Członek Rady – Michał Adamski
  • Członek Rady – Adam Walczak

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Krzysztof Mikołajczyk

Adres

ul. Lotnicza 1
99-300 Kutno

NIP/REGON

NIP: 775 10 01 618
REGON: 610211348

Telefon

tel.: 24 251 01 40
fax: 24 251 01 42

 

Email

e-mail: sekretariat@gos.kutno.pl