Cennik

 

Zlecenie wykonania analizy ścieków

Zlecenie wykonania analizy osadów

Oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o.

Cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. wynosi:

  • dla ścieków pochodzących od gospodarstw domowych – 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT nie przekracza 700 mgO2/l – 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
  • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT przekracza 700 mgO2/l – podlega progresji wg tabeli.

 

 Tabela opłat za oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych, dowiezionych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. – uwzględniająca progresję opłaty za przekroczenie stężenia zanieczyszczeń (ChZT).

 

 

Kategoria
zaszeregowania

Stężenie wskaźnika
zanieczyszczeń

ChZT ( mgO2/dm3 )

Współczynnik progresji
ceny za 1m3

1

Do 700

K x 1

2

701 – 3000

K x 1,25

3

3001 – 5000

K x 2

4

5001 – 7000

K x 2,25

5

7001 – 9000

K x 3

6

9001 – 11000

K x 3,5

7

11001 – 13000

K x 5

8

13001 – 15000

K x 5,5

9

15001 – 20000

K x 7

10

> 20000

K x 10

 K – 4,95 zł netto (cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków, obowiązująca w spółce w danym roku).

 

 

 

Utylizacja 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o.

Cena utylizacji 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o. wynosi 40 zł/m3 + VAT wynikający z obowiązujących przepisów.

Usługi Laboratoryjne

Laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie świadczy usługi wykonywania badań ścieków w zakresie niżej wymienionych parametrów:

 

Lp. Oznaczany parametr Identyfikacja metody badawczej Cena netto (zł)
1. pH PN-EN ISO 10523:2012 7,00
2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZTCr) PN-ISO 15705:2005 98,00
3. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniem PN-EN ISO 5815-1:2019 95,00
4. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) bez rozcieńczenia PN-EN 1899-2:2002 45,00
5. Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 47,00
6. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007 93,00
7. Chlorki PN-ISO 9297:1994 17,00
8. Azot amonowy PN-ISO 5664:2002 32,00
9. Azot ogólny Metoda obliczeniowa 222,00
·  Azot azotanowy PN-82.C-04576.08 62,00
·  Azot azotynowy PN-EN 26777:1999 33,00
·  Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001 127,00
10. Azot ogólny Procedura testowa HACH* 48,00
11. Siarczany
·  Procedura testowa HACH Metoda kuwetowa** 42,00
·  Procedura testowa HACH Metoda saszetkowa** 32,00

* metoda równoważna do metody referencyjnej (art. 12 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) zgodnie z instrukcją badawczą IB-06 wyd. z dn. 27.03.2018 r.
** zgodnie z instrukcją badawczą IB-08 wyd. w dn. 25.07.2019 r.

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.

Laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie świadczy usługi wykonywania badań osadów w zakresie niżej wymienionych parametrów:

 

1. pH PN-EN ISO 10390:2022 25,00
2. Oznaczenie strat podczas prażenia PN-EN 15935:2022 85,00
3. Oznaczenie suchej pozostałości i zawartości wody PN-EN 12880:2004 40,00

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.