OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STACJI MONITOROWANIA ŚCIEKÓW NUMER: 1/PO/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NR 1/PO/2020

 

1. SPRZEDAJĄCY:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Stacja monitorowania ścieków
Rok produkcji 2005

3. CENA WYWOŁAWCZA:
1 500,00 zł + VAT

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pisemne oferty z ceną wyrażoną cyframi i słownie w zamkniętej kopercie z oznaczonym numerem ogłoszenia oraz podpisem „Oferta zakupu stacji monitorowania ścieków” należy złożyć do dnia 24 września 2020 r. do godz.: 12:00 w Sekretariacie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp z o.o. w Kutnie przy ul Lotniczej 1.
Oferta powinna zawierać:
– nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy,
– numer NIP lub PESEL,
– nazwę umożliwiającą identyfikację środka trwałego,
– cenę oferty netto/brutto,
– podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową,

5. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020 r. w siedzibie GOŚ w Kutnie. Sprzedający nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności oferentów.

6. WADIUM
W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

7. OSOBA DO KONTAKTU
Z-ca Kierownika Technicznego – tel. 0 24 251 01 57

Wszelkie koszty powstałe w wyniku wykonanych prac ponosi kupujący. Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego przetargu, swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym oferentom nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.