Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Gmina Miejska Kutno, w której imieniu działa Prezydent Miasta Kutno.

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący Rady Adam Pawłowski
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Leitgeber
Sekretarz Rady Maciej Kierzkowski

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Krzysztof Mikołajczyk
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie zlokalizowana
jest w województwie łódzkim, poza terenami miejskimi, w
sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa
Kutno.
Oczyszczalnia funkcjonuje od roku 1994.
Pierwotnie ścieki oczyszczane były w dwóch bioreaktorach typu Biooxyblok.
Wraz z rozwojem infrastruktury komunalnej miasta, rozwojem
strefy ekonomicznej, jak i zmieniającymi się przepisami w
zakresie oczyszczania ścieków nastąpiła potrzeba rozbudowy
oczyszczalni.
W roku 2004 wybudowano dodatkowy piaskownik, bioreaktor z
centralnym osadnikiem wtórnym i grawitacyjny zagęszczacz osadów ściekowych.
W 2008 roku zakończona została modernizacja bioreaktorów typu
Biooxyblok polegająca na zmianie systemu natleniania ścieków z zastosowaniem wgłębnego drobnopęcherzykowego napowietrzania.Po rozbudowie oczyszczalni w kwietniu 2015r. do eksploatacji został oddany czwarty bioreaktor.
Obecnie w ciągu mechanicznego napowietrzania ścieków pracują dwie gęste kraty schodkowe i dwa piaskowniki. Po piaskownikach ścieki wpływają do czterech bioreaktorów z wydzielonymi komorami dla poszczególnych faz biologicznego procesu oczyszczania.
Oczyszczalnia przyjmuje na swoje urządzenia ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie GOŚ.
Na dzień dzisiejszy Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. jest w stanie przyjąć 21 000 m3/dobę ścieków o ładunku zanieczyszczeń 20 260 kg O2/dobę od wskaźnika BZT5.
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Ochni i spełniają kryteria oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 100 000.
Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady są wstępnie zagęszczane w dwóch grawitacyjnych zagęszczaczach, odwadnianie na wirówkach i higienizowane wapnem palonym.
Oczyszczalnia posiada stosowne pozwolenie na wykorzystywanie osadów w rolnictwie.
Część osadów poddawane jest kompostowaniu na terenie oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem kompostu na podłoże do produkcji trawy darniowej. Pozostała ilość przekazywana jest zewnętrznemu odbiorcy i poddawana przetwarzaniuu w instalacji.
Proces oczyszczania ścieków monitorowany jest przez zakładowe laboratorium, w którym funkcjonuje wdrożony system jakości wg normy ISO 9001:2008.W lutym 2014r. w Łodzi odbyła się uroczysta gala, na której zostały rozdane Gazele Biznesu za
2013 rok.
Wśród nagrodzonych była kutnowska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
W roku 2015 GOŚ potwierdziła swą pozycję wśród dynamicznie rozwijających się firm zdobywając ponownie Gazelę Biznesu za 2014 rok.