Cena za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o.

Cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. wynosi:

 • dla ścieków pochodzących od gospodarstw domowych - 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
 • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT nie przekracza 700 mg02/l - 4,95 zł + VAT wynikający z obowiązujących przepisów,
 • dla ścieków pochodzących od podmiotów gospodarczych, w których stężenie wskaźnika ChZT przekracza 700 mg02/l - podlega progresji wg tabeli.

Tabela opłat za oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych, dowiezionych do punktu zlewnego GOŚ Sp. z o.o. - uwzględniająca progresję opłaty za przekroczenie stężenia zanieczyszczeń (ChZT).

Kategoria
zaszeregowania
Stężenie wskaźnika
zanieczyszczeń

ChZT ( mg02/dm3 )
Współczynnik progresji
ceny za 1m3
1 Do 700 K x 1
2 701 - 3000 K x 1,25
3 3001 - 5000 K x 2
4 5001 - 7000 K x 2,25
5 7001 - 9000 K x 3
6 9001 - 11000 K x 3,5
7 11001 - 13000 K x 5
8 13001 - 15000 K x 5,5
9 15001 - 20000 K x 7
10 > 20000 K x 10

K - 4,95 zł netto (cena za oczyszczenie 1 m3 ścieków, obowiązująca w spółce w danym roku).


Cena utylizacji 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o.

Cena utylizacji 1 m3 osadów ściekowych dowożonych do GOŚ Sp. z o.o. wynosi 40 zł/m3 + VAT wynikający z obowiązujących przepisów.


Cennik usług laboratoryjnych

Laboratorium Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie świadczy usługi wykonywania badań ścieków w zakresie niżej wymienionych parametrów:

Lp. Oznaczany parametr Identyfikacja metody badawczej Cena netto (zł)
1. pH PN-EN ISO 10523 7,00
2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZTCr) PN-ISO 15705 98,00
3. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniem PN-EN 1899-1 95,00
4. Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878 47,00
5. Zawiesiny ogólne PN-EN 872 93,00
6. Chlorki PN-ISO 9297 17,00
7. Azot amonowy PN-ISO 5664 32,00
8. Azot ogólny Metoda obliczeniowa 222,00
 • Azot azotanowy
 • PN-82.C-04576.08 62,00
 • Azot azotynowy
 • PN-EN 26777 33,00
 • Azot Kjeldahla
 • PN-EN 25663 127,00
  9. Azot ogólny Procedura testowa HACH* 48,00
  * metoda równoważna do metody referencyjnej (Dz.U. z 2016r. poz. 672) zgodnie z instrukcją badawczą IB-08 wyd. z dn. 13.09.2016r.

  Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.